ทนายความจังหวัดเชียงใหม่

ทนายความจังหวัดเชียงใหม่

เปิดหน้าต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

รู้จักจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ (คำเมือง: เจียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็น อันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรราว 1.79 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของประเทศ ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ที่ตั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ (ตัวอำเภอเมือง) ตั้งอยู่ ณ ลองติจูด 18 องศาเหนือ ละติจูด 98 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 310 เมตร ส่วนกว้างจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 428 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ โดยมีดอยผีปันน้ำของดอยคำ ดอยปกกล้า ดอยหลักแต่ง ดอยถ้ำป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอันเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขตทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) มีร่องน้ำแม่ตื่นและดอยผีปันน้ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัดลำปางอำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน) ส่วนที่ติดจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปางมีร่องน้ำลึกของน้ำแม่กก สันปันน้ำดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนที่ติดจังหวัดลำพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูง และร่องน้ำแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขตทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน้ำ ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน้ำดอยขุนแม่ตื่นเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร แต่พื้นที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา จึงไม่สามารถปักหลักเขตแดนได้ชัดเจน และเกิดปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ


ภูมิประเทศ

เทือกเขาแดนลาวในเขตอำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (อำเภอฝาง) สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อำเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อำเภอเมืองเชียงใหม่) สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด ประกอบด้วยทิวเขาอินทนนท์ (หรือถนนธงชัยตะวันออก) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต้ ตามแนวรอยต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทิวเขาขุนตาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พาดผ่านในทิศเหนือ-ใต้ พื้นที่ภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่วนบางพื้นที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเขาชาติพันธุ์ต่าง ๆพื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร  


ภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู

เขตการปกครอง

จังหวัดเชียงใหม่

1 เมืองเชียงใหม่ Mueang Chiang Mai

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
โทรศัพท์ : 0-5322-1016 
Fax. : 0-5321-9119 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2 จอมทอง Chom Thong

ที่ว่าการอำเภอจอมทอง เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 0-5334-1177 
Fax. : 0-5334-1177 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3 แม่แจ่ม Mae Chaem

ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม หมู่ที่ 4 ถนนสุดสนิท ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ : 0-5248-5111 
Fax. : 0-5348-5111 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


4 เชียงดาว Chiang Dao

ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว 399 หมู่ 6 ถนนโชตนา ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5345-5176 
Fax. : 0-5345-5176 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


5 ดอยสะเก็ด Doi Saket

130 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 0-5349-5781 
Fax. : 0-5349-5781 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


6 แม่แตง Mae Taeng

เลขที่ 200 ม.2 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5347-1322 
Fax. : 0-5347-1322 ต่อ14 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


7 แม่ริม Mae Rim

ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ม.1 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5329-7201 
Fax. : 0-5329-7201 
Email : maerimofficial@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


8 สะเมิง Samoeng

ที่ว่าการอำเภอสะเมิง หมู่ที่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์ : 0-5348-7115 
Fax. : 0-5348-7115 
Email : a.samoeng115@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


9 ฝาง Fang

ที่ว่าการอำเภอฝาง ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5345-1155 
Fax. : 0-5345-1155 ต่อ 22 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


10 แม่อาย Mae Ai

ที่ว่าการอำเภอแม่อาย เลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ : 0-5385-6368 
Fax. : 0-5345-9012 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


11 พร้าว Phrao

ที่ว่าการอำเภอพร้าว ถนนรอบเวียงด้านใต้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 0-5347-5301, 0-5347-5260 
Fax. : 0-5347-5301 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


12 สันป่าตอง San Pa Tong

ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง 428 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5331-1258 
Fax. : 0-5331-1258 
Email : amphoesanpatong.2564@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


13 สันกำแพง San Kamphaeng

ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง 112/1 ม.1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5333-2412 
Fax. : 0-5333-2412 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


14 สันทราย San Sai

ที่ว่าการอำเภอสันทราย เลขที่ 5 ม.5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5349-2009 
Fax. : 0-5346-2009 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 

15 หางดง Hang Dong

ที่ว่าการอำเภอหางดง เลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5344-1975-6 
Fax. : 0-5344-1975 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


16 ฮอด Hot

ที่ว่าการอำเภอฮอด หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 0-5346-1111 
Fax. : 0-5346-1111 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


17 ดอยเต่า Doi Tao

ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0-5346-5066 
Fax: 0-5346-9066 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


18 อมก๋อย Omkoi

ที่ว่าการอำเภออมก๋อย หมู่ที่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 0-5346-7060 
Fax: 0-5346-7060 
Email: 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


19 สารภี Saraphi

ที่ว่าการอำเภอสารภี เลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง

อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5332-1253 
Fax: 0-5332-1253 
Email:-
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567


20 เวียงแหง Wiang Haeng

หมู่ 3 ถนนร่วมใจ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5347-7061 
Fax. : 0-5347-7061 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


21 ไชยปราการ Chai Prakan

ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ 717 หมู่ 2 ตำบลปงตำ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5345-7006 
Fax: 0-5345-7029 
Email: -
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


22 แม่วาง Mae Wang

ที่ว่าการอำเภอแม่วาง เลขที่ 185 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ : 0-5336-3176 
Fax. : 0-5336-3176 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


23 แม่ออน Mae On

135 ม.9 ต.ออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5392-9099 
Fax. : 0-5392-9099 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


24 ดอยหล่อ Doi Lo

199 หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5336-9573 
Fax. : 0-5336-9573 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


25 กัลยาณิวัฒนา Galyani Vadhana

ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม่ 58130
โทรศัพท์:
Fax:
Email:
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


X